عروسی و سالگرد - سرویس‌ها

عکس ها و ویدئو

 

بسته عروسی شامل تمام عکسهایی است که در طول مراسم شما گرفته شده است. گزینه های دیگر در صورت درخواست (عکس های سیاه و سفید یا سفلی، عکس های اضافی در هتل و رستوران در هنگام پذیرش، آلبوم، و غیره) در دسترس هستند. یک ویدئو از مراسم نیز در دسترس است (20 یا 40 دقیقه) با ویرایش و موسیقی.