عروسی و سالگرد - لینک‌ها

سفارت و کنسولگری ایرلند

سفارت ایرلند در رم
Piazza di Campitelli، 3 - 00186 رم
تلفن: (+39) 06 6979 121 - فکس: (+39) 06 6792 354

کنسول افتخاری ایرلند در میلان
میدان سنت پیتر در Gessate 2 - 20122 میلان
تلفن: (+39) 2551 87 569 - فکس: (+39) 2551 87 570

سفارت ایرلند در کلیسای مقدس (واتیکان)
Villa Spada - از طریق Giacomo Medici، 1 - 00153 رم
تلفن: (+39) 06 581 0777 - فکس: (+39) 06 589 5709