عروسی و سالگرد - لینک‌ها

سفارت و کنسولگری استرالیا

سفارت استرالیا در رم
از طریق آنتونیو بوسو 5 - 00161 رم
تلفن: + 39-06-852-721 - فکس: + 39-06-8527-2300
www.italy.embassy.gov.au

کنسولگری استرالیا در میلان
طبقه سوم، Via Burgundy 2 - 20122 میلان
تلفن: + 39-02-777-041 - + 39-02-777-04227
فکس: + 39-02-777-04242 - + 39-02-777-29444