عروسی و سالگرد - مستندات

کلیساهای انگلیسی زبان در ایتالیا

کلیساها در رم
Anglican-Episcopal

سنت پل در داخل دیوارها
همه کلیساهای مقدس
باپتیست

کلیسای باپتیست رم
متدیست

کلیسای متدیست رم
کاتولیک رومی

کلیسای S. Susanna
کلیسای سان سیلوسترو
کلیسای سنت پاتریک
کلیسای پروتستان از اسکاتلند

کلیسای سنت اندرو
کالج ها در رم

کالج ایرلندی
دانشکده اسکاتلندی مقدس

کلیساها در شمال ایتالیا
Anglican

کلیسای Anglican از همه پرستاران
از طریق سلفرینو 17 - 20121 میلان
کلیسای سنت جورج
سان ویو 253 - Dorsoduro - 30123 ونیز
کاتولیک رومی

سانتا ماریا دل کرمین
پیاژه دل کامین 2 - 20121 میلان
کلیساها در فلورانس
کلیسای انگلیسی کلیسای سنت مارک (کلیسای انگلستان)