عروسی و سالگرد - سرویس‌ها

خدمات زیبایی

ا

آرایش مو، آرایش صورت مانیکور و سایر خدمات زیبایی مورد نیاز می تواند از قبل رزرو شود .
تمام کسانی که برای اینکار مورد نیاز هستند در روز بر گذاری مراسم به هتل می ایند .