عروسی و سالگرد - مستندات

ازدواج در ایتالیا

Amore Weddings ازدواج های معتبر در ایتالیا را برای مراسم های مدنی و مذهبی ترتیب می دهد و در تهیه اسناد و مدارک لازم کمک می کند.

مدارک مورد نیاز توسط قانون ایتالیا با توجه به ملیت عروس و داماد و نوع مراسم مورد درخواست متفاوت است.